Projectoproep 2017 voor aankoop van gronden voor bebossing

Wist je dat mensen uit een groenere buurt zich een stuk beter voelen dan mensen uit een minder groene buurt? Cijfers bevestigen dit.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil daarom de kans bieden aan enerzijds privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen en anderzijds aan alle publiekrechtelijke rechtspersonen om bij te dragen tot bebossing. De eerste categorie omvat naast individuele burgers onder meer bedrijven en vzw’s. In de tweede categorie komen naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW ’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies.

De volgende aankoopprojecten krijgen voorrang:

  • stadsbossen, speelbossen of lokale bosuitbreidingsinitiatieven;
  • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke instandhoudingsdoelen per Natura 2000-gebied realiseren;
  • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s;
  • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel.

1 miljoen euro uit Bossencompensatiefonds

De subsidie bedraagt 60 % van de aankoopprijs met een maximumsubsidie van 2,5€/m². Enkel nog te verwerven gronden komen in aanmerking. Minister Schauvliege voorziet hiervoor voor dit jaar 1 miljoen euro uit het Bossencompensatiefonds. Voor de inrichting en de bebossing kunnen bestaande subsidieregelingen gebruikt worden.

31 hectare extra bos in 2016

In 2016 keurde Minister Schauvliege 12 nieuwe bebossingsprojecten goed waarvan 8 ingediend door lokale besturen en 4 door privépersonen. Vlaanderen krijgt er zo binnenkort 31 hectare bos bij. De laureaten zijn Sint-Niklaas, Oostrozebeke, OCMW Tienen, Evergem, Lommel, Oosterzele, Kortrijk, Olen, Christarco bvba (Baardegem), Geert Herbots (Zoutleeuw), Jonas Heirwegh (Moerbeke) en De Ketelaere LV (Maldegem ).
Het gaat over 3 projecten voor stadsrandbossen, 3 projecten voor een lokale bosuitbreiding met ecologische meerwaarde, 3 projecten voor speelbossen, en 3 projecten in SBZ die bijdragen tot de specifieke instandhoudingsdoelen. Het kleinste project is 0,51ha, het grootste 8,5ha.

Wens je meer info?

Contacteer je bosgroep of surf naar www.natuurenbos.be/projectoproep-bebossing. Je vindt daar alle details over de projectoproep.

Geïnteresseerd?

Dien dan jouw project uiterlijk 1 september 2017 in bij het ANB. Je bosgroep kan je hierbij helpen.