Een BOOST voor meer bos in Oost-Vlaanderen


Vlaanderen is één van de bosarmste regio's van Europa. Er is dan ook dringend nood aan bijkomende inspanningen om bosuitbreiding te realiseren. Met BOOST willen we particuliere bebossers in Oost-Vlaanderen extra aanmoedigen door een toelage toe te kennen aan bosuitbreidingsprojecten op private gronden. Hiermee willen we een deel van het grondwaardeverlies bij bebossing vergoeden. BOOST is een samenwerkingsverband tussen de 3 Oost-Vlaamse Bosgroepen.

Voor wie is BOOST?
Alle particulieren of privaatrechtelijke rechtspersonen die hun grond in Oost-Vlaanderen willen bebossen, kunnen aanspraak maken op een toelage van BOOST.

Welke gronden komen in aanmerking?

Bosgroepen Oost-Vlaanderen trekt resoluut de kaart van effectieve bosuitbreiding, dus boscompensatiedossiers kunnen niet rekenen op een toelage vanuit BOOST.
Bovendien vinden we het belangrijk om bosuitbreiding te realiseren op beleidsmatig gedragen locaties. In onze dichtbevolkte provincie vormt de verdeling van onze schaarse ruimte een grote uitdaging, dus de ruimtelijke inplanning van nieuwe bossen wordt best doordacht aangepakt. Daarom eerst even een grondige blik op de kaart werpen.

Alle gronden komen in aanmerking voor een BOOST-toelage, met uitzondering van volgende bestemmingen volgens het gewestplan of de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen:
• Agrarisch gebied binnen het Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG)
• Agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
• Woongebied
• Industriegebied


Wat zijn de basisvoorwaarden?

Op het moment van de aanvraag mag er nog geen bos aanwezig of aangeplant zijn op de grond.

De te bebossen oppervlakte bedraagt minimaal 0,5 ha. Deze minimumoppervlakte wordt verlaagd tot 0,25 ha als de bebossing aansluit bij bestaand bos en dient als bosrandontwikkeling. De oppervlakte kan bestaan uit ruimtelijk gescheiden deeloppervlaktes van minimaal 0,1 ha, op voorwaarde dat die binnen een straal van 1 kilometer van elkaar liggen.

De grond moet binnen de 12 maanden bebosbaar zijn en mag niet aangekocht zijn met aankoopsubsidies of andere overheidsmiddelen. Uiteraard moet de bebossing ook vergund zijn.
De bebossing dient te gebeuren met inheemse soorten, of met cultuurpopulier gecombineerd met inheemse soorten.


Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage bedraagt 2 €/m² (of 20 000 €/ha).
De BOOST-toelage (2 €/m²) mag gecumuleerd worden met de bestaande subsidie bebossing van de Vlaamse overheid (0,54 €/m²).
De BOOST-toelage mag niet gecumuleerd worden met middelen afkomstig van ontbossingen. Ook voor gronden die (gedeeltelijk) aangekocht werden met aankoopsubsidies of andere overheidsmiddelen kan geen toelage van BOOST verkregen worden.Dien je project in!

Het hele jaar door kan je een aanvraag indienen, maar op 30 april verloopt de indienperiode van het lopende jaar. Uiteraard kan je rekenen op de steun van jouw Bosgroep om je dossier voor te bereiden.

Je kan hier het aanvraagformulier downloaden.

Daarna zullen alle ontvankelijke aanvragen anoniem beoordeeld worden door een deskundige en onpartijdige jury. Zaken zoals de ruimtelijke inpasbaarheid van het perceel, het recreatief medegebruik en de economische en ecologische doelstellingen zullen bekeken worden bij de beoordeling.

Op basis van de jurybeoordeling en het beschikbare budget beslist het bestuurscomité van BOOST over de betoelaging van de projecten. Tegen eind juli ontvangen alle projectindieners een bericht of hun toelage al dan niet toegekend wordt.


Meer info

Alle spelregels van BOOST kan je lezen in ons Toelagereglement. Op www.bosgroepen.be/bebossen vind je een duidelijk overzicht van alle stappen die nodig zijn om jouw bosdroom te helpen realiseren. Contacteer gerust jouw Bosgroep als je je grond wil bebossen!

Een overzicht van alle subsidiemogelijkheden in Oost-Vlaanderen voor particulieren vind je hier.

Wil je als stad of gemeente dit initiatief bekendmaken? Hier vind je een tekstje om over te nemen.


Contact

Met de steun van
https://omgeving.vlaanderen.be/