Bosgroepen krijgen verdere ondersteuning voor meer en beter bos in Vlaanderen

De Vlaamse bosgroepen en de Regionale Landschappen zullen ook de komende drie jaar ondersteund worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincies hernieuwden hun samenwerking in het provinciaal domein ‘Het Gentbos’ in Merelbeke. “Deze samenwerking betekent voor Vlaanderen een sterke troef voor de lokale uitvoering van de Vlaamse beleidsdoelstellingen en vormt een verdere stap voorwaarts om de burger nog meer te betrekken bij het bos- en natuurbeleid”, zegt Vlaams minister Joke Schauvliege, die een budget van ruim vier miljoen euro te beschikking stelt.

De Bosgroepen ondersteunen boseigenaars en -beheerders bij de inrichting en beheer van hun bos. Achttien Bosgroepen vertegenwoordigen in Vlaanderen 12.500 leden die samen 55.000 hectare bos bezitten. De Regionale Landschappen proberen dan weer door overleg en samenwerking met actoren van het buitengebied, het draagvlak voor natuur- en landschapszorg te vergroten. Door de staatshervorming ging de bestuurlijke bevoegdheid voor Bosgroepen en Regionale Landschapen over naar de provincies.

Eén van de belangrijkste Vlaamse beleidsdoelen in de vernieuwde overeenkomst vormt de opmaak van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden, die als Europese topnatuur beschouwd worden. Een tweede pijler in de nieuwe overeenkomst draait rond bebossing en bosuitbreiding. Minister Schauvliege lanceerde in dat kader een nieuwe projectoproep om gronden aan te kopen voor bebossing. Publieke en private rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen aanspraak maken op één miljoen euro uit het Boscompensatiefonds.

Naast het realiseren van instandhoudingsdoelen (IHD’s) en het uitvoeren van de goedgekeurde soortbeschermingsprogramma’s (SBZ’s), moet de overeenkomst ook leiden tot een grotere recreatieve toegankelijkheid van natuur- en landschapsbeleving, inclusief bijkomende speelzones. Net als meer en beter groen aan de rand van steden en woonkernen.

Bron: Belga/eigen berichtgeving

Foto: Joke Schauvliege