Vlaamse Bosgroepen vragen steun voor realisatie klimaatbossen

Eerder dit jaar deden de Bosgroepen al een oproep voor een beter uitgewerkte subsidieregeling voor bebossing. Nog altijd is dit zeer actueel: het meest recente klimaatrapport van het IPCC schuift namelijk grootschalige bosuitbreiding naar voor als één van de maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken. Toch stagneert in de praktijk effectieve bosuitbreiding in Vlaanderen.

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs alsnog te halen moeten we, naast het halveren van de CO2 uitstoot en het investeren in duurzame energie, tegen 2050 een oppervlak zo groot als India vol planten met biobrandstofgewassen en bos. Een onmogelijk opgave lijkt het. Toch ligt er in Vlaanderen alleen al meer dan 85 hectare te wachten op bebossing. Dit voorjaar kaartten de Bosgroepen dit al aan in bijgevoegd persbericht. We stellen vast dat er nog niet veel veranderd is. Wie vandaag een bos wil planten, wacht wegens financiële redenen vaak tot iemand anders bos kapt. Bossen zijn nochtans enorm belangrijk voor ons klimaat, wat opnieuw bevestigd wordt in het klimaatrapport. Met extra (her)bebossing en goed bosbeheer zou tegen 2030 18 procent van de nodige uitstootvermindering gehaald kunnen worden.

Leden van de Bosgroepen hebben momenteel dus tientallen hectare grond liggen die deze winter nog bebost kunnen worden indien de Vlaamse overheid een correct vergoedingssysteem zou uitwerken. Op die manier kunnen ook zij hun steentje bijdragen aan de grote mondiale uitdaging en tegen 2050 alvast 100 km² bosuitbreiding realiseren van de 10 miljoen km² die wereldwijd nodig is volgens het IPCC.

Meer info: Persbericht boscompenseren Koepel BG mei 2018