Ondersteuning voor meer bos
Oost-Vlaamse steden en gemeenten die vragen hebben rond bosuitbreiding, kunnen terecht bij het bosloket. Dat is een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen.

Begeleidingstraject
Er kan op maat van de gemeente een begeleidingstraject worden uitgewerkt, van pril idee tot spade in de grond. We bekijken wat mogelijk is, ook wat betreft subsidies. Bij de uitwerking hebben we aandacht voor maatwerk en samenwerking met lokale partners.

  1. Verkenning van de vraag
  2. In kaart brengen van geschikte gronden voor bebossing
  3. Uitwerken plan van aanpak
  4. Realisatie van concreet bebossingstraject
  5. Begeleiding van plantactie
  6. Opvolging en beheer
  7. Stimuleren van particuliere grondeigenaars om te bebossen

Er is begeleiding mogelijk in elke fase. De gemeente beslist zelf wat zij inbrengt en welke expertise zij inhuurt.

Hoe aanvragen?
Neem contact op met bosloket@oost-vlaanderen.be. De trajectbegeleiding verloopt via het omgevingscontract.

Volg het webinar voor lokale besturen op dinsdag 12 oktober.