Elke tegemoetkoming dekt een specifiek onderdeel van de totale kostprijs. Zo bestaat er een tegemoetkoming voor de aankoop van het perceel dat je wil bebossen en natuurlijk ook tegemoetkomingen voor het aanplanten van het bos zelf. Sommige subsidies zijn ook combineerbaar. Je lokale Bosgroep kan helpen om ze voor jou aan te vragen.

Klik op één van onderstaande subsidies om meteen naar de bijkomende info door te scrollen.

Subsidie voor de aankoop van grond om te bebossen (Natuur en Bos, boscompensatiefonds)

Heb je nog geen perceel om te bebossen, dan kan deze tegemoetkoming een optie zijn.

 • Voorwaarden:
  • Eénmalige aanvraag via oproep: de beste dossiers krijgen subsidie
  • Minimum 0,5 ha, niet eerder bebost perceel
  • Gelegen in gewestplanbestemming bos, overig groen, reservaat en natuur of in Natura2000-gebied
  • Nog geen eigenaar zijn bij aanvraag
  • Opmaak van Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 binnen 3 jaar na aankoopdatum
  • Communicatie/draagvlak is van belang!
  • Indienen tot 30 april
 • De tussenkomst bedraagt 60% van het (geschatte) aankoopbedrag of 80% van het aankoopbedrag in de bestemming 'bos' en 'reservaat en natuur', inclusief alle kosten, met een maximale subsidie van 3,5 € /m² of 35 000 €/ha. Cumul van tussenkomsten van andere overheden is mogelijk voor zover de 60% of 80% in de bestemming 'bos' en 'reservaat en natuur' niet overschreden is.
 • Combineerbaar met subsidie bebossing

Meer detail vind je op https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-aankoop

Subsidie voor grondwaardeverlies (Natuur en Bos, boscompensatiefonds)

Ben je al eigenaar van een perceel, dan kun je met deze tegemoetkoming een deel van je grondwaardeverlies opvangen.

 • Voorwaarden:
  • Mag niet om perceel in landbouwgebruik in Herbevestigd Agrarisch Gebied gaan
  • In Natura 2000 mag de bebossing niet in strijd zijn met andere natuurdoelen
  • Mag niet aangekocht zijn met de aankoopsubsidie van Natuur en Bos
  • Gans het jaar door aan te vragen
 • De tussenkomst bedraagt 1,21 €/m² (1/3 van de bosbehoudsbijdrage) of 12 100 € /ha.
 • Combineerbaar met subsidie bebossing

Meer details vind je op https://www.natuurenbos.be/grondwaardeverlies

Subsidie voor bebossing (Natuur en Bos)

Deze tegemoetkoming is specifiek voor de aanplanting van je nieuwe bos.

 • Voorwaarden:
  • Eénmalige aanvraag: de beste dossiers krijgen subsidie
  • Minimum 0,5 ha of 0,25 ha indien bebossing aansluit bij bestaand bos als bosrand
  • Gebruik van inheemse soorten OF populier met onderetage, standplaatsgeschikt
  • Niet als het perceel gebruikt wordt voor boscompensatie
  • Indienen voor 1 mei of 1 september
  • Opmaak van Natuurbeheerplan binnen 4 jaar na aanvraag van de subsidie
 • De tussenkomst bedraagt 0,35 €/m² (of 3500 €/ha), daarbovenop kun je ook voor wildbescherming of plantsoen van aanbevolen herkomsten een tussenkomst krijgen.
 • Landbouwers kunnen een extra tegemoetkoming vragen voor inkomstverlies van 11.050 €/ha (totaalbedrag uitbetaald over 12 jaar).
 • Combineerbaar met subsidie voor aankoop van grond om te bebossen of subsidie grondwaardeverlies.

Meer details vind je op https://www.natuurenbos.be/bebossing

Boscompensatie

In dit systeem schakel je jouw nieuwe bos in om te compenseren voor een bestaand bos dat zal verdwijnen door kapping. De ontbosser moet hiervoor een bosbehoudsbijdrage (3,62 €/m² al dan niet vermenigvuldigd met een compensatiefactor) storten in het boscompensatiefonds maar kan er ook voor (moeten) kiezen een bebossing in natura uit te voeren. De ontbosser plant zelf een bos aan op eigen percelen of hij maakt een overeenkomst op met een derde, die dan compenseert in zijn plaats. Hierbij ontvangt de bebosser een vooraf afgesproken bedrag. De ontbosser neemt jouw percelen vervolgens op in zijn vergunningsaanvraag.

Het nieuwe bos blijft uiteraard jouw eigendom. De aanplanting kan wel pas gebeuren nadat de vergunning van de ontbosser definitief is goedgekeurd. De ervaring leert ons dat dit in de praktijk soms lang kan aanslepen (o.a. door beroepsprocedures), vaak loopt de wachttijd op tot 2 jaar en meer voor je kan aanplanten. Het uiteindelijke bedrag van de compensatie wordt overeengekomen tussen ontbosser en bebosser, dus het is afhankelijk van vraag en aanbod. De Bosgroepen hebben een gecentraliseerde aanpak voor deze dossiers. Momenteel is er in de dossiers die behartigd worden via De Bosgroepen een tussenkomst van minstens 3,2 €/m² (of 32 000 €/ha).

Deze tegemoetkoming kun je niet combineren met andere subsidies.

Andere tegemoetkomingen

Via andere overheden (gemeente, provincie, …) of organisaties (BOS+, …) of crowdfunding zijn er nog heel wat tegemoetkomingen mogelijk. Of deze combineerbaar zijn met bovenstaande hangt af van elk apart initiatief. Informeer je dus goed hierover.