Mag ik bebossen?

Vanaf dat je drie bomenrijen op een oppervlakte van 10 op 10 m wil planten, ontstaat er een bos en moet je de juiste procedure volgen. Bijna altijd is er een toelating nodig. De regels zijn bovendien verspreid over verschillende wetgevingen. Je lokale Bosgroep helpt je om de procedure in kaart te brengen. Zo gaan we meestal te werk:

Wat is de actuele toestand en ruimtelijke bestemming van het perceel?

Er zijn locaties waar het verboden is om te bebossen. Hiervoor is het gewestplan onze basis. Je kan dit zelf al eens nakijken via www.geopunt.be. De ruimtelijke inkleuring bepaalt welke wetgeving van toepassing is. We combineren dit met extra informatie over natuur (Vlaams Ecologisch Netwerk of Natura2000 gebieden), landbouw (Herbevestigd Agrarisch Gebied, HAG) en erfgoed (Cultuurhistorisch Landschap). Deze bepalen namelijk ook mee de kansen van een project.

Locaties die niet geschikt zijn om te bebossen zijn bijvoorbeeld waardevolle natuur, zoals historisch permanent grasland of specifieke kleine landschapselementen (KLE) die mogelijk verdwijnen als er bos in de plaats komt, of zones waar andere natuurdoelen voorzien zijn. We bekijken dit op kaartmateriaal of gaan ter plekke na of er bijzonderheden zijn. Soms is snel duidelijk dat bebossen niet mogelijk is, soms betekent het een extra te nemen stap in het proces.

Welke vergunning heb je nodig per gewestplanbestemming?

Zijn er nog andere beschermingen van toepassing op je perceel?

*historisch permanente graslanden wijzigen is verboden in groene bestemmingen (groen-, park-, buffer-, bosgebied), beschermd cultuurhistorisch landschap, sbz Poldercomplex en sbz Het Zwin.

Een meer uitgebreid overzicht vind je op www.natuurenbos.be/bomenplanten en www.natuurenbos.be/natuurwijzigen.