Elke tegemoetkoming dekt een specifiek onderdeel van de totale kostprijs. Zo bestaat er een tegemoetkoming voor de aankoop van het perceel dat je wil bebossen en natuurlijk ook tegemoetkomingen voor het aanplanten van het bos zelf. Sommige subsidies zijn ook combineerbaar. Je lokale Bosgroep kan helpen om ze voor jou aan te vragen.

Klik op één van onderstaande subsidies om meteen naar de bijkomende info door te scrollen.

Aankoopsubsidie

U koopt TE BEBOSSEN grond

 • Voorwaarden:
  • Dossiers indienen tot max. 1 jaar na aankoop
  • Effectief aangekocht en bebost uiterlijk 3 jaar na toekenning
  • 0,1 ha
  • Geen beperking qua ruimtelijke bestemming. Gronden verworven via onteigening komen ook in aanmerking.
  • Kosten voor verbreking van pacht of een andere gebruiksovereenkomst komen ook in aanmerking als subsidiabele kost
  • Niet eerder bebost
  • Toegankelijk voor minstens 25 jaar
  • Aanplanten met inheemse soorten uit de lijst in bijlage van het subsidiebesluit bebossing, combinatie met populier is mogelijk.
  • 75% plantgoed is van aanbevolen herkomsten
  • Projecten in SBZ of projecten die bijdragen tot de realisatie van specifieke IHD’s, moeten rekening houden met de soortenkeuze i.f.v. het beoogde habitattype.

Bedrag:

 • De subsidie bedraagt 90% van het aankoopbedrag, inclusief alle aankoopkosten, met een maximum van € 70.000/ha voor de jaren 2023 en 2024. Het subsidiebedrag bedraagt maximum € 250.000.
 • Cumulatie mogelijk, maar de totale subsidie mag niet meer bedragen dan 100 % van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten.
 • Link: https://www.natuurenbos.be/aankoop-bebossing-lokalebesturen

subsidies bebossing

Bebossing 
deze subsidie is de bundeling van de aanplantkost, grondwaardeverlies en wildbescherming

 • Voorwaarden:
  • Grond NIET gelegen in: industriegebied in de ruime zin, HAG, AG volgens RUP
  • 0,1 ha
  • 0,50 ha als de grond gelegen is in AG in de ruime zin
  • 0,25 ha als de grond gelegen is in AG in de ruime zin én aansluit bij bestaand bos
  • Grond in AG in de ruime zin mag voorafgaand aan de aanvraag minstens 2 volledige kalenderjaren niet gebruikt zijn voor professionele doeleinden
  • Aanplanten met inheemse soorten uit de lijst in bijlage van het subsidiebesluit, combinatie met populier is mogelijk
  • 75% plantgoed is van aanbevolen herkomsten
  • Geen verplichting tot bebossing, geen compensatieplicht
  • Geen NBP noodzakelijk
  • Geldige vergunning(en)
  • Bebossing 25 jaar in stand houden en goed beheren
  • Bebossing registeren op bosteller.be
  • Bij elke overdracht (verkoop, erfenis, erfpacht…) de nieuwe beheerder via notaris op de hoogte brengen van de verbintenissen die gekoppeld zijn aan de grond.
 • Bedrag voor lokale besturen:
  • € 0,54/m2 of € 5.400/ha voor gronden:
   • verworven via subsidies,
   • waar een vergoeding voor grondwaardeverlies werd ontvangen,
   • gelegen binnen AG in de ruime zin met oppervlakte tussen 0,25 ha - 0,50 ha én naast bestaand bos.
  • Link: https://www.natuurenbos.be/bebossing

Bebossing in herbevestigd agrarisch gebied (HAG) en agrarisch gebied (AG) vastgesteld in RUP

 • Voorwaarden:
  • Grond gelegen in HAG of in AG vastgesteld in RUP
  • Beplanting of natuurlijke verjonging
  • Beste dossiers krijgen subsidie
  • 0,5 ha of 0,25 ha indien bebossing aansluit bij bestaand bos (bosrandontwikkeling)
  • Inheemse soorten en populier met onderetage, standplaatsgeschikt!
  • 2 soorten met elks minstens 10% van plantaantal, vanaf 1 ha min. 3 soorten
  • Geen boscompensatie
  • Indienen voor 1 mei of 1 september
  • Opmaak van NBP binnen 4 jaar na aanvraag van de subsidie
 • Bedrag:
  • € 3.500/ha
  • € 3.750/ha indien 75% van het plantgoed van aanbevolen herkomsten
  • Vergoeding wildbescherming: € 0,65/individuele bescherming; € 350/100m raster
 • Link: https://www.natuurenbos.be/subsidieregeling-bebossing-2015

Andere subsidies

Herbebossing

 • Voorwaarden:
  • Aanvraag wordt gescoord: de beste dossiers krijgen subsidie
  • 0,5 ha
  • Inheemse soorten, standplaatsgeschikt!
  • 2 soorten met elks minstens 10% van plantaantal, vanaf 1 ha min. 3 soorten
  • Geen boscompensatie
  • Indienen voor 1 mei of 1 september
  • Opmaak van NBP binnen 4 jaar na aanvraag van de subsidie
 • Bedrag:
  • € 3.000/ha
  • € 3.250/ha indien 75 % van plantsoen van aanbevolen herkomsten
  • Vergoeding wildbescherming: € 0,45/individuele bescherming; € 235/100m raster

Link: https://www.natuurenbos.be/herbebossing

Boscompensatie

  In dit systeem schakel je jouw nieuw te realiseren bos in om te compenseren voor een bestaand bos dat zal verdwijnen door kapping. De ontbosser moet hiervoor een bosbehoudsbijdrage (al dan niet vermenigvuldigd met een compensatiefactor) storten in het boscompensatiefonds maar kan er ook voor (moeten) kiezen een bebossing in natura uit te voeren. Het uiteindelijke bedrag van de compensatie wordt overeengekomen tussen ontbosser en bebosser, dus het is afhankelijk van vraag en aanbod. De ontbosser neemt jouw percelen vervolgens op in zijn vergunningsaanvraag. De Bosgroepen hebben een gecentraliseerde aanpak voor deze dossiers.

  Opgelet! Niet combineerbaar met andere subsidies.

  Bedrijfssponsoring

   In dit systeem zoeken De Bosgroepen een match tussen jouw (her)bebossingsdossier en een bedrijf dat wil investeren in meer of beter bos in de buurt. De financiële steun kan oplopen tot € 15.000/ha voor bosuitbreiding en € 7.500 voor herbebossing en is cumuleerbaar met andere subsidies.

   Klimaatbossenfonds (Bos+)

    • Financiële steun loopt op tot 7.000 €/ha
    • Projecten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden
    • Combineerbaar met de subsidie voor aankoop en bebossing/herbebossing
    • Compenserende bebossingen in natura worden niet ondersteund
    • Afzonderlijk aan te vragen via Bos+

    Natuurbeheerplan

    Opmaak of wijziging NBP type 2, 3 of 4

    Voorwaarden

    • Eénmalige subsidie
    • 5 ha
    • NBP type 2, 3 of 4

    Bedrag

    • Basisbedrag van € 100/ha
    • + € 100/ha natuurstreefbeelden
    • + aanvullende subsidie afhankelijk van het aantal betrokken eigenaars
     • > 3 = € 25/ha
     • > 5 = € 50/ha
     • > 10 = € 75/ha

    Link: https://www.natuurenbos.be/subsidie-voor-opmaak-en-wijziging-natuurbeheerplan

     Toegankelijkheid

     Voorwaarden

     • Goedgekeurd NBP type 1, 2, 3 of 4 en toegankelijkheidsregeling (TR)
     • 5 ha
     • Paden en toegankelijke zones zijn het hele jaar veilig en gratis toegankelijk

     Bedrag

     • Jaarlijkse subsidie
      • € 70/ha voor jaar 1
      • € 40/ha vanaf jaar 2
      • + € 120/ha voor speel-, bivak-, honden- en vrij toegankelijke zones

     Link: https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/toegankelijkheid/subsidies-om-terreinen-toegankelijk-te-maken-en-te

     Realisatie natuurstreefbeelden

     Voorwaarden

     • Goedgekeurd NBP type 2, 3 of 4
     • Geen subsidie mogelijk indien technisch beheer wordt uitgevoerd door ANB. Bij gedeeltelijke uitvoering door het bestuur, kan het bestuur een gedeeltelijke beheersubsidie verkrijgen.

     Bedrag

     • Afhankelijk van het natuurstreefbeeld en de PAS-relevantie (stikstofdepositie)

      Projectoproep

      Natuur in je buurt

        • Voorwaarden
         • Wie? Verenigingen, organisaties en overheden
         • Project bevordert welkzijn van lokale bevolking, milieukwaliteit, werking van zorginstellingen…
         • Project start binnen het jaar en moet afgerond zijn binnen 3 jaar
         • 10 jaar in stand houden
        • Bedrag
         • 75% van de geraamde kosten (min. € 15.000 en max. € 150.000)

        Opgelet, de focus van deze projectoproep kan jaarlijks wijzigen.

        Link: https://www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt

        Openstelling voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen

        • Voorwaarden
         • Private/openbare bossen en openbare natuurterreinen: goedgekeurd toegankelijkheidsregeling (TR) nodig
         • Private natuurterreinen (die geen bos zijn) en alle andere terreinen: TR én NBP type 1, 2, 3 of 4 nodig
         • Project is niet in uitvoering op het moment van de aanvraag
         • Aanvrager doet werken niet zelf
         • Project start binnen het jaar na goedkeuring en eindigt binnen 3 jaar
         • Verplichte communicatie over uitvoering en realisatie
         • Kosten tussen € 2.000 en € 30.000
        • Bedrag
         • 50% van de totale kosten voor openbare besturen

        Link: https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-openstelling

         Projectsubsidie natuur: Europese natuurdoelen

         • Voorwaarden
          • Voor éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen
          • Goedgekeurde verkenningsnota en goedgekeurd NBP type 2, 3 of 4 of engagement om dit binnen 3 jaar na toekenning in te dienen
          • Bedrag voor het project is min. € 3.000
         • Bedrag
          • 50%, 80% of 90% van de totale projectkost, afhankelijk van het type NBP, verhoging mogelijk voor PAS-herstelmaatregelen

         Link: https://www.natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur

         Projectsubsidies Groene rand rond Brussel (nieuwe subsidie)

          • Voorwaarden
           • Wie? Verenigingen, organisaties en overheden
           • Projecten met als doel: de aankoop en/of inrichting van onroerende goederen in de Vlaamse rand rond Brussel, de realisatie of verbetering van de toegankelijkheid van openbaar groen en aanleg van bijkomend bos
           • Verplichte communicatie over uitvoering en realisatie
           • Voorafgaande bespreking/terreinbezoek wordt aangemoedigd
          • Bedrag
           • 50% van de aankoopprijs van het terrein en tot 60% voor bebossing
           • 80% van de werken voor een groene en toegankelijke inrichting

          Link: https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-groenerand

           Projectoproepen soorten

            Ter realisatie van een beperkt aantal types maatregelen voor een beperkt aantal soorten gekaderd in een Soortenbeschermingsprogramma

            • Voorwaarden
             • Geen verplichting tot het hebben of het opmaken van een NBP
             • Geen beheersubsidies voorzien nadien
             • Éénmalige inrichtingen met weinig frequent beheer na aanleg i.f.v. bereiken/instandhouden natuurwinst
             • Project start binnen het jaar na goedkeuring en eindigt binnen 3 jaar
             • Indienen voor 30 april
            • Bedrag
             • 70% subsidiepercentage voor de inrichting
             • Bedrag voor het project is min. € 2.000 (incl. BTW)
             • Cumulatie met andere subsidies mogelijk

            Link: https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-soorten