Succesvolle Dag van de Boseigenaar in Westvleteren

Dit jaar organiseerde bosgroep Ijzer & Leie de hoofdactiviteit in het kader van Dag van de Boseigenaar. Er werd gekozen om op bezoek te gaan bij een van de bosgroepleden, een lid dat zich heel sterk inzet voor z’n eigen bos. De broeders van de abdij van Westvleteren gaven ons uitzonderlijk de toestemming om een geleide wandeling te organiseren in hun anders gesloten bossen. Een unieke kans dus voor veel bosliefhebbers om wat bij te leren over de geschiedenis en het bosbeheer van de streek.

De bossen van de Sint Sixtus Abdij hebben een oppervlakte van bijna 19ha en maken deel uit van een groot boscomplex genaamd de Sixtusbossen (300 ha) waarvoor in 2014 een geïntegreerd beheerplan werd goedgekeurd. In dit beheerplan werden natuurdoelstellingen voor wat betreft de aanwezige bossen geformuleerd met bijhorende beheermaatregelen zoals aanleg van gevarieerde bosranden, herbebossing, exotenbeheer, dood hout, open plekken, nieuw bos enz. Dankzij zo’n beheerplan kunnen bepaalde beheerwerken van verschillende eigenaars op elkaar afgestemd worden. dsc_0017Dankzij een dergelijke coördinatie van de werken die door de Bosgroep uitgevoerd wordt, kunnen deze veel kostenefficiënter uitgevoerd worden en wordt er gewerkt met een bepaalde toekomstvisie die er globaal gezien op neer komt dat we minstens de bestaande natuurkwaliteit wensen te behouden of zelfs te versterken waarbij we ook rekening houden met de sociale en economische functies van het bos.

Tijdens de wandsc_1480deling werden heel wat beheerwerken getoond die de afgelopen jaren in samenwerking met Bosgroep Ijzer en Leie en Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels werden uitgevoerd met steun van de Vlaamse Overheid en de provincie West-Vlaanderen zoals bijvoorbeeld de aanleg van gevarieerde bosranden. Een geleidelijke bosrand is opgebouwd uit een grazige zoom en een mantel met struiksoorten die een zachte, geleidelijke overgang maakt van het omgevende landschap naar het bos zelf. Omdat dergelijke geleidelijke bosranden echte hot spots zijn van biodiversiteit wordt er in het gevoerde bosbeheer van de Abdij veel aandacht aan besteed: zo werden de bestaande scherpe bosranden aan de buitenkant van het bos en langs de Hoeslandbeek 8 tot 15m diep ingekapt in 2015 en 2016 waarna deze lokaal opnieuw beplant werden met standplaatsgeschikte struiksoorten zoals meidoorn, gelderse roos, lijsterbes, rode kornoelje, hazelaar enz. Lokaal, nl ongeveer 50% van de gekapte zones werd terug aangeplant in gescheiden groepen waartussen ook open zones voorkomen. Op die manier trachten we ipv rechte golvende bosranden te creëren die een veel grotere variatie aan milieuomstandigheden vertonen: verschillende gradaties van belichting, vochtigheid, blootstelling aan de wind enz. Deze grotere variatie aan milieucondities gaat steeds gepaard met een grotere biodiversiteit.

Naast het inkappen van de scherpe bosranden werden ook in de boskern zelf kappingswerken uitgevoerd hetgeen dan voornamelijk om dunningsbeheer ging waarbij het de bedoeling is om de beste bomen in het bos of de zogenaamde toekomstbomen meer groeiruimte te geven. Daarnaast komen er ook verschillende bospoelen voor zoals bijvoorbeeld eentje die voorkomt nabij de bekende Grot van de Abdij. Daar werden de grote cultuurpopulieren rond de poel gekapt waarna de poel zelf die volledig verland was, uitgegraven werd in 2015. Op die manier werd een bospoel gecreëerd met zacht helle
nde oevers en voldoende lichtinval die interessant is voor allerhande watergebonden fauna en flora.

De wandeling was voor iedereen toegankelijk, mits inschrijving. Het bleek al snel dat deze Dag van de Boseigenaar een groot succes zou zijn. Er waren heel wat inschrijvingen en we waren uiteindelijk genoodzaakt om eedsc01946n aantal mensen te weigeren. We hadden voor de wandelaars immers ook een huifkartocht voorzien voor het tweede deel van de tocht. Eindigen deden we in De Vrede waar iedereen werd getrakteerd op een lekkere Trappist Westvleteren. Zowel gidsen als wandelaars konden nog gezellig napraten en zich informeren op de infostand van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en de Bosgroep. De derde editie van de Dag van de Boseigenaar werd opnieuw een succes en toont aan dat in West-Vlaan
deren er een hechte samenwerking is tussen particuliere boseigenaars, bosgroepen, regionale landschappen, de Vlaamse Overheid en uiteraard ook onze provincie West-Vlaanderen. Maar wat ook opvalt en ons allen deugd doet is dat er zoveel West-Vlamingen onze West-Vlaamse natuur genegen zijn en er ook een steentje willen toe bijdragen!